Podmínky ochrany osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady, (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Jágr Team, s.r.o., se sídlem Braunova 2026, 272 01 Kladno, IČ: 64943321, DIČ: CZ64943321 (dále jen „správce“).
 2. Správce je možné kontaktovat na adrese: Vršovická 1224/82, Praha Vršovice, e-mail: info@jj68byjagr.com.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat o tom, (i) jak správce shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob, (ii) jaká jsou práva subjektu údajů, a jakým způsobem a jakými prostředky může subjekt údajů svá práva uplatňovat.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl v souvislosti s objednávkovým procesem při nákupu zboží na eshopu www.jj68byjagr.com (dále jen „eshop“), provozovaném správcem.
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje subjektů údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jedná se zejména o údaje nezbytné pro vytvoření objednávky a doručení objednaného zboží. Z toho důvodu správce zpracovává osobní jméno a příjmení, doručovací adresu a e-mailovou adresu (dále jen „Nezbytné údaje“), případně taktéž další údaje, které subjekt údajů správci sám poskytne nad rámec Nezbytných údajů.
 3. Při návštěvě eshopu může správce o subjektu údajů shromažďovat určité další informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na eshop, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka počítače subjektu údajů. Správce má také možnost zpracovávat informace o chování subjektu údajů na eshopu, tj. např. jaké odkazy na eshopu subjekt údajů navštěvuje a které zboží je mu zobrazeno.
 4. Správce automaticky zpracovává cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují navštíveným webovým stránkám zapamatovat si určitá data a nastavení (např. preference jazyka, velikost písma a další nastavení zobrazení). S výjimkou souborů cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek (ty, které neshromažďují žádné informace kvalifikované jako osobní údaje), je používání souborů cookies správcem založeno na plně informovaném souhlasu subjektu údajů, který je právním základem souvisejícího zpracování. Cookies budou použity pouze v případě, že subjekt údajů souhlasí s jejich používáním na příslušném rozhraní.
 5. Správce automaticky zpracovává záznamy z kamer na provozovnách. Kamenné provozovny (a případně jejich nejbližší okolí) jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Zaznamenáván je pouze obraz. Kamery na provozovnách používá správce z důvodu prevence a z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je Jágr Team.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 
  1. plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem: při objednávce jsou vyžadovány Nezbytné údaje. Poskytnutí Nezbytných údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez nichž není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit;
  2. předávání Nezbytných údajů třetím subjektům (např. subjekty pověřené přepravou objednaného zboží);komunikace a péče o subjekty údajů v pozici zákazníků;
  3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním musí subjekt údajů poskytnout svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle však po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
 2. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, zpracovává je správce po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 3 let.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje odstraní.
 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci Nezbytných údajů jsou osoby:
  1. podílející se na dodání zboží/ služeb/ realizaci plateb na základě smlouvy;
  2. podílející se na přepravě zboží a kurýrních službách;
  3. zajišťující služby provozování eshopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním eshopu; a
  4. zajišťující marketingové služby, zejména Eniva Group – marketingová agentura.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
   dle čl. 18 GDPR;
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; a
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky , a to u správce nebo pověřence na adrese nebo e-mailu uvedeném v čl. I těchto zásad ochrany osobních údajů.
 2. Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě podezření, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na realizaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod jednotlivců s různou pravděpodobností výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím dat, na které se ochrana vztahuje, zejména chrání údaje před tím, aby byly zpřístupněny neoprávněným osobám, zneužitím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních, které poskytují ochranu vnějšímu zpracování, může narušit jejich účinnost, což ohrožuje řádnou ochranu osobních údajů.
 2. Správce například využívá následující technická opatření k zabránění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami:
 3. zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu;
 4. SSL certifikát na stránkách internetového obchodu, kde jsou uváděny osobní údaje;
 5. šifrování dat použitých k autorizaci osoby využívající funkce internetového obchodu;
 6. přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla;
 7. technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména AWG.
 8. Správce prohlašuje, že k osobním údajům subjektů údajů mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.
 2. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu subjektu údajů, kterou subjekt údajů správci poskytl.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 31.5.2022.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz